Andmekaitsetingimused


28.10. 2019

Käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi nimetatud kui Tingimused) on koostatud järgimaks Eesti Vabariigis kehtivat andmekaitsealast seadusandlust ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27.04.2016 määruses nr 2016/649 (edaspidi ka Andmekaitse Üldmäärus) toodud põhimõtteid. Tingimused kirjeldavad, mille alusel ja kuidas LVM töötleb isikuandmeid, ning need kehtivad LVMi kõikides kontorites ja esindustes ning kõikidele ettevõtte teenuse kasutajatele. Tingimuste eesmärgiks on anda ettevõtte klientidele andmekaitse alane ülevaade isikuandmete kasutamise reeglite ja andmekaitse kohta LVM-i poolt.

 

1. MÕISTED
Käesolevates Tingimustes on kasutatud alljärgnevaid mõisteid:

• LVM, ettevõte või meie – LVM Kinnisvara OÜ, LVM Kinnisvara Tallinn OÜ, LVM Kinnisvara Tartu OÜ, LVM Kinnisvara Kuressaare OÜ;
• Teenus – ettevõtte poolt klientidele osutatavad teenused (sh kinnisvara müügikorraldus, hindamine, arendus);
• Klient – isik, kellele ettevõte on osutanud teenuseid või kellel on ettevõttega kehtiv teenuste osutamise leping või kes pöördub ettevõtte poole teenuse saamiseks;
• Isikuandmed – kliendi poolt teenuste saamiseks LVMile edastatavad mistahes andmed.

 

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME?
LVM kogub ja töötleb järgmisi Isikuandmete kategooriaid:

• Isiku tuvastamist võimaldavad andmed (sh ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, elukoht (vajadusel), kodakondsus (vajadusel);
• Kontaktandmed (sh aadress, telefoninumber, e-post);
• Tehinguandmed (lepingu sõlmimise, täitmise ja teenuse osutamisega seotud andmed);
• Kommunikatsiooniandmed (nt andmed, mis kogutakse siis, kui klient suhtleb LVM-iga kas e-kirja, sõnumite või teiste suhtlusmehhanismide kaudu);
• Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed (nt andmed rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks jne).

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
LVM töötleb isikuandmeid alljärgnevaid põhimõtteid järgides:

• töötleme isikuandmeid üksnes kooskõlas käesolevate Tingimustega ning asjakohaste õigusaktidega;
• kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes käesolevates Tingimustes nimetatud eesmärkidel;
• kogume isikuandmeid, mis on:
◦ asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel töötlemiseks;
◦ õiged ja ajakohased;
• säilitame isikuandmeid üksnes nii kaua, kui käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel tarvis;
• kohaldame asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

 

4. MIKS JA MILLISTEL ALUSTEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?
LVM kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

• Lepingu täitmiseks (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (b)), osutamaks klientidele teenuseid vastavalt kliendi ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingule, sh ka lepingu sõlmimise eesmärgil;
• õigusaktist tulenevate kohustuste täitmiseks;
• nõusoleku alusel turunduslikel eesmärkidel (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (a)) – saatmaks klientidele meie ettevõtte toodetest ja teenustest turundusliku sisuga pakkumisi;
• õigustatud huvi sh analüütilised eesmärgid (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (f)) – saamaks paremini aru meie klientide eelistustest ning ootustest. Ettevõte ei analüüsi Teie isiklikke eelistusi;
LVM ei töötle isikuandmeid profileerimise või muu automatiseeritud otsustamise eesmärgil.

 

5. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK
LVM töötleb järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

• Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil – Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
• Kliendisuhte haldamise eesmärgil – nt andmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks kontrollides ja täiendades andmeid nii väliste kui ka sisemiste allikate kaudu, mis põhineb nii Lepingu sõlmimisel kui ka täitmisel ning ka LVM-i poolt juriidilise kohustuse täitmisel.
• Juriidilise kohustuste täitmise eesmärgil, sh:
◦ Isikusamasuse tuvastamise ja rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil;
• LVMi õiguslike nõuete esitamise, tõendamise ja kaitsmise eesmärgil.

 

6. NÕUSOLEK ANDMETÖÖTLUSPROTSESSIDEKS

• Me vajame Teie nõusolekut juhul, kui töötleme isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel.
• Me ei töötle isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, kui Te ei ole andnud selleks meile eelnevalt oma nõusolekut või kui Te olete selle nõusoleku tagasi võtnud.
• Juhul, kui soovime töödelda isikuandmeid mistahes uuel eesmärgil, mis vajab uut nõusolekut, siis me ei töötle isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud isikuandmete selliseks töötlemiseks uue nõusoleku.

 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS ANTUD NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

• Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, kui Teie isikuandmeid on kogutud turunduslikel eesmärkidel.
• Turunduslikel eesmärkidel saadud nõusolekut on võimalik tagasi võtta, kirjutades e-posti aadressile teated@lvm.ee või tavaposti teel LVM Kinnisvara OÜ, Keskväljak 1 Pärnu; samuti on Teil võimalik nõusolek tagasi võtta, e-mailist lahkudes (järgides selleks e-kirjas toodud juhiseid).
• Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust

 

8. ISIKUANDMETE JAGAMINE
Töödeldes isikuandmeid, võime jagada Teie Isikuandmetest elemente järgmistele kolmandatele osapooltele:

• avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele ettevõte on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;
• audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;
• registreid pidavad kolmandad isikud (nt krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid);
• nõuete loovutamisel võlgade sissenõudjad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid (sh täitur ja saneerija);
• [serverimajutajad/pilveteenuse pakkujad, kes majutavad ettevõtte servereid/ andmeid pilve];
• suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Teie ja ettevõtte vahelist suhtlust;
• kullerid, kes aitavad meil toimetada Teile kirju;
• partnerid, kelle juures oleme organiseerinud Teile kingituse, soodustuse või muu eripakkumise;
• muud ettevõtte teenuste osutamisega seotud osapooled;
• käesolevas punktis viidatud koostööpartnerid võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool, kuid ettevõte veendub, et serverid/pilveteenused, kus partnerid isikuandmeid hoiavad asuvad igal juhul Euroopa Majanduspiirkonnas. Serverite/pilveteenuste asumisega väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda oleme kontrollinud, et andmete töötlemiseks seal on olemas vastav õiguslik alus.
• LVM-iga samasse kontserni või sama valitseva mõju all olevatele ettevõtetele toodete ja teenuste pakkumise või reklaamimise eesmärgil.

 

9. TURVAMEETMED ISIKUANDMETE EDASTAMISEL KOLMANDATELE OSAPOOLTELE
Edastades isikuandmeid kolmandatele osapooltele, rakendame järgmisi turvameetmeid:

• sõlmime sellise kolmanda osapoolega isikuandmete töötlemise lepingu;
• veendume, et selline kolmas osapool võtab endale kohustuse rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks isikuandmete kaitse vastavalt käesolevatele Tingimustele ning asjakohastele õigusaktidele;
• veendume, et isikuandmeid ei edastata riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud kui riike, kus on piisav andmekaitse tase;
• me ei pea nimetatud turvameetmeid rakendama juhul, kui LVM edastab isikuandmeid avaliku võimu kandjatele, kellele ettevõte on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama, või edastamine on vajalik Teie ja LVMi vahelise lepingu täitmiseks või Teie huvides kolmanda isikuga lepingu sõlmimiseks või selle lepingu täitmiseks.

 

10. ISIKUANDMETE ALLIKAD

• Esmaseks Isikuandmete kogumise allikaks on Klient ise.
• LVM kogub isiku tuvastamisega, rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisega ja teenuse osutamise ning taustakontrolliga seonduvaid andmeid ka muudest allikatest peale Teie enda. Selliseks allikaks on näiteks avalikult kättesaadavad andmebaasid.

 

11. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

• LVM ei töötle ega säilita Teie Isikuandmeid kauem kui vajalik.
• Isikuandmete säilitamise periood võib põhineda lepingutel klientidega, LVM õigustatud huvil või ka näiteks kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, rahapesu vastased õigusaktid või näiteks kohustuste täitmisega seotud aegumistähtajad.
• LVM säilitab enamus juhtudel isikuandmeid järgmiste perioodide vältel:
◦ Tehinguandmed – 7 aastat pärast lepingu lõpetamist.
◦ Klientide andmed – muudetakse anonüümseks pärast seda, kui viimasest tegevusest seoses kliendiga on möödunud 7 aastat.
◦ Tööle kandideerijate andmed – CV-d säilitatakse kandideerija nõusolekul, üldjuhul (sh äraütleva otsuse korral) ei säilitata.
◦ Kliendi andmed on edastatud LVM-le kolmanda isiku poolt ilma andmesubjekti nõusolekuta ja andmesubjekt on avaldanud soovi tema andmete töötlemise lõpetamiseks (v.a kui LVM-l on õigus andmeid edasi töödelda õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigustatud huvi tõttu) – kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
◦ isikusamasuse tuvastamise ja esitatud teabe kontrollimise aluseks olevaid ja tehingusuhte aluseks olevad dokumendid –7 (seitse) aastat pärast ärisuhte lõppemist (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi ka RahaPTS) § 47 lg 1).
• Ülaltoodud perioodide möödumisel kustutame Teie isikuandmed.
• Ettevõte hoiab isikuandmeid [serverites/pilves], mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda andmete hoidmisel oleme kontrollinud, et andmete töötlemiseks on olemas õiguslik alus.

 

12. MILLISED ON TEIE ISIKUANDMETEGA SEONDUVAD ÕIGUSED?
Seoses isikuandmete töötlemisega, on Teil järgmised õigused:

• Õigus teabele – Teil on õigus saada käesolevates Tingimustes sätestatud teavet. Käesolevate Tingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav veebilehelt www.lvm.ee;
• Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus nõuda, et me annaks Teile koopia isikuandmetest, mida LVM töötleb (isiku enda esitatud andmed);
• Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda, et me parandaks Teie isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud;
• Õigus andmete kustutamisele – Teil on õigus nõuda, et me kustutaks isikuandmed, välja arvatud juhul, kui ettevõte on asjakohaste õigusaktide või Teie ja LVMi vahel sõlmitud lepingu alusel kohustatud isikuandmeid edasi töötlema, või kui meil on isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt ülaltoodule kustutame isikuandmed nii pea, kui meil pole enam isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust;
• Õigus andmete töötlemise piiramisele – Teil on õigus nõuda, et ettevõte piiraks isikuandmete töötlemist, kui isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui isikuandmete töötlemine on õigusvastane;
• Õigus andmete ülekandmisele – Teil on õigus nõuda, et me annaks isikule endale või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Teie poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia isikuandmetest, mille olete ise meile esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku või Teie ja ettevõtte vahelise lepingu alusel;
• Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui leiate, et ettevõttel puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb Teie nõusolekul, võite alati oma nõusoleku tagasi võtta;
• Õigus esitada kaebus – Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus vastavalt punktis 14 toodud juhistele;
Saate oma käesolevas punktis viidatud õigusi kasutada, saates vastavasisulise kirja punktis 14 toodud juhistele tuginedes. LVM annab endast parima, et vastata Teie taotlusele ühe kuu jooksul Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel. Juhul, kui see pole LVMile esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades võimalik, siis on meil Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel õigus vastata ka hiljemalt kahe kuu jooksul.

 

13. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

LVM võib aeg-ajalt käesolevaid Tingimusi muuta. Nende uuendamisel teavitame Teid kodulehe www.lvm.ee vahendusel. Juhul, kui uued Tingimused viitavad isikuandmete töötlemisele sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Teie nõusolekut, siis ei töötle me Teie isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud isikuandmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.

 

14. PÄRINGUTE, TAOTLUSTE JA KAEBUSTE ESITAMINE

• Kui Teil on seoses isikuandmete töötlemisega seonduvad päringud, taotlused, kaebused võite neid edastada aadressil teated@lvm.ee ning tavaposti aadressil  Keskväljak 1 Pärnu
• Isikuandmete töötlemisega seonduvad kaebused on võimalik esitada ka Eesti Andmekaitseinspektsioonile.

15. KÜPSISED

Kasutame küpsiseid selleks, et saada teavet, kuidas te meie veebilehte kasutate ja küpsiste abil saame teile pakkuda kiiremat ja paremate võimalustega kasutuskogemust. Üldjuhul ei sisalda see teave andmeid, mis võimaldaksid teid tuvastada konkreetse füüsilise isikuna.

Teie kiri on saadetud

×
×